เอกสารกู้บ้าน
บทความทั่วไป

เอกสารกู้บ้าน

เอกสารกู้บ้าน การจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง อาจไม่ใช้เพียงความฝันลม ๆ แล้ง ๆ อีกต่อไป เตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้าน

เอกสารกู้บ้าน Villas Phuket การจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง อาจไม่ใช้เพียงความฝันลม ๆ แล้ง ๆ อีกต่อไป เตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้าน ภายหลังตระเวนหา ที่พักอาศัย อยู่พักหนึ่ง ในบรรดาตัวเลือก ทั้งหมดผู้ซื้อจะสามารถตกลงใจ เลือก บ้าน ที่เหมาะสม กับตัวเอง ได้ในในที่สุด อีกหนึ่ง ขั้นตอนสำคัญคือ การขอสินเชื่อ ซึ่งความรวดเร็วและการพิจารณาอนุมัติ นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ การยื่นเอกสาร กู้ซื้อบ้าน ที่ถูกต้อง รวมทั้งครบถ้วน ซึ่งการเตรียมเอกสาร การขอสินเชื่อบ้านนั้นไม่ยุ่งยากเกินความสามารถ ของผู้ซื้อบ้านมือใหม่ เช่นคุณ ลองมาดูกันว่า เอกสารการขอสินเชื่อบ้าน มีอะไรบ้าง พูลวิลล่าภูเก็ต

เอกสารกู้บ้าน

5 ขั้นตอนกู้เงินซื้อบ้าน คอนโด

เอกสารกู้ซื้อบ้านมีอะไรบ้าง

การขอสินเชื่อบ้าน สามารถแบ่งเอกสารกู้ซื้อบ้านออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่จะระบุตัวตนว่าคนที่กู้เป็นใคร แล้วก็พักอาศัยอยู่ที่ใด เอกสารในกลุ่มที่ 1 ซึ่งผู้ขอสินเชื่อจะต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นประกอบการพิจารณา Villas Phuket ขอสินเชื่อมีดังนี้

1. บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จัดเตรียมให้พร้อมอีกทั้งต้นฉบับและก็สำเนา

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งถ่ายเอกสารทุกหน้า

3. ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ให้ตระเตรียมใบจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและก็นามสกุล ทั้งต้นฉบับและสำเนา  ใช้ทั้งหมดไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อกี่ครั้ง พูลวิลล่าภูเก็ต

4. กรณีสมรส จัดเตรียมทะเบียนสมรส อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา

5. กรณีหย่า จัดเตรียมทะเบียนหย่า อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา

6. กรณีคู่สมรสเสียชีวิต จัดเตรียมมรณะบัตรของคู่สมรส ทั้งยังต้นฉบับและก็สำเนา

7. กรณีแยกกันอยู่กับคู่สมรส เตรียมใบแจ้งความแยกกันอยู่ ทั้งยังต้นฉบับและก็สำเนา

กลุ่มที่ 2 เอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลด้านรายได้แล้วก็ศักยภาพในการผ่อนชำระของผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ

กรณีเป็นพนักงานประจำสังกัดองค์กร ให้เตรียมเอกสารดังนี้

1. หนังสือรับรองเงินเดือน ฉบับจริง Villas Phuket

2. เพย์เมนต์สลิปเงินเดือน หรือใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างจากหน่วยงานย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงและก็สำเนา

3. สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน อีกทั้งฉบับจริงและก็สำเนา

4. กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด ให้เตรียมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้รายปีหรือหนังสือรับรองการหักภาษี พูลวิลล่าภูเก็ต ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา

เอกสารกู้บ้าน

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้เตรียมเอกสารดังนี้

1. สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือบริคณห์สนธิ) กรณีที่มีการจดทะเบียน

2. สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน อีกทั้งบัญชีส่วนตัวและก็บัญชีกิจการ อีกทั้งฉบับจริงแล้วก็สำเนา

3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน แล้วก็วงเงินเบิกเกินบัญชี

4. หลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับกิจการ อย่างเช่น ภาพถ่ายกิจการ 5 ภาพ รายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงิน หลักฐานรายได้และก็ทรัพย์สินอื่นๆหลักฐานแสดงการเสียภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30) ฯลฯ

กรณีดำรงชีพอิสระ ให้จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ Villas Phuket

1. บัญชีเงินฝากแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งยังฉบับจริงและก็สำเนา

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร วิศวกร ทนาย สถาปนิก ฯลฯ พูลวิลล่าภูเก็ต

กลุ่มที่ 3 เอกสารแสดงรายละเอียดหลักทรัพย์

ในการขอสินเชื่อบ้านนั้นสถาบันการเงินจะถือเอาอสังหาริมทรัพย์ที่กู้เงินไปซื้อนั้นมาเป็นหลักประกัน ด้วยเหตุนี้เอกสารที่แสดงรายละเอียดหลักทรัพย์ก็คือ เอกสารที่ระบุถึงอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

1. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์คือที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน ทาว์นเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ฯลฯ ให้ตระเตรียมสำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน (น.ส. 4 จ.) หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ใน ที่ดิน (น.ส. 3 ก.) ถ่ายสำเนาทุกหน้าจำนวน 2 ชุด

2. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นห้องชุด ให้เตรียมหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช. 2) ถ่ายสำเนาทุกหน้า จำนวน 2 ชุด

3. แผนที่ตั้งโดยสังเขปของอสังหาริมทรัพย์

4. รูปถ่ายของอสังหาริมทรัพย์ Villas Phuket

5. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญามัดจำ หรือหลักฐานการชำระเงินดาวน์

6. กรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มือสอง เป็นการซื้อต่อที่ไม่ได้ซื้อโดยตรงจากโครงการจัดสรร ให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งทะเบียนบ้านของผู้จะขาย

7. สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่างเช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด. 13) ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน พูลวิลล่าภูเก็ต  ใบคำร้องขอเลขที่บ้าน ฯลฯ

กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมทุกคนจัดเตรียมเอกสารในกลุ่มที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ และเอกสารในกลุ่มที่ 2 เอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน ตามวิธีการและรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านบน

หลังจากเตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอสินเชื่อควรจะตรวจสอบเอกสารอีกทีเพื่อความแน่ใจว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้นถูกเตรียมไว้อย่างถูกต้องรวมทั้งครบถ้วนแล้ว ทั้งยังเอกสารที่ต้องการต้นฉบับไปแสดงและก็เอกสารที่ใช้สำเนา ให้ผู้ขอสินเชื่อลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

อย่างไรก็ตาม หากว่าผู้ขอสินเชื่อจะเตรียมเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการแล้ว แม้กระนั้นสถาบันการเงินมีสิทธิเรียกขอเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมอีก ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ในกรณีเช่นนี้ผู้กู้ควรรีบดำเนินการนำเอกสารส่งต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อภายใน 3 วัน Villas Phuket เพื่อความต่อเนื่องของกระบวนการพิจารณา

เมื่อเราตัดสินใจที่จะซื้อบ้านหรือคอนโดนั้นๆแล้ว เซลล์หรือเจ้าหน้าที่ก็จะขอเอกสารสำหรับกู้ซื้อบ้าน เพื่อดำเนินการยื่นกู้สินเชื่อกับธนาคาร หากเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยประหยัดเวลาให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อบ้านเร็วมากเพิ่มขึ้น โดยเอกสารที่ใช้เพื่อสำหรับการยื่นกู้บ้าน กรณีอาชีพประจำ รวมทั้งอาชีพอิสระ

เอกสารกู้บ้าน

เอกสารทั่วไปที่ใช้ยื่นกู้บ้าน เอกสารกู้บ้าน

 1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร / ใบแจ้งความแยกกันอยู่
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารกู้ซื้อบ้าน กรณีประกอบอาชีพประจำ หรือผู้มีรายได้ประจำ

 1. สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 3. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน

เอกสารกู้ซื้อบ้าน กรณีเจ้าของธุรกิจ

 1. สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 2. รายชื่อผู้ถือหุ้น
 3. รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 5. หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
 6. รูปถ่ายกิจการ 4 – 5 ภาพ พร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป

เอกสารกู้ซื้อบ้าน กรณีประกอบอาชีพอิสระ

 1. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, ทนาย, สถาปนิก เป็นต้น

เอกสารหลักประกันสำหรับกู้ซื้อ บ้าน (ถ้ามี หรือใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) พูลวิลล่าภูเก็ต
สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะแห่งชาติ แล้วก็หนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีกู้ซื้อ)
สำเนาหนังสือสัญญากู้เงินแล้วก็สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนองย้ายฯ)
ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียน ย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอนจำนองย้ายฯ)
หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร Villas Phuket
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก. / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด(อช.2) ทุกหน้า (กรณีซื้อทรัพย์มือสองต้องรับรองสำเนาโดยเจ้าพนักงานที่ดิน)
ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
แบบแปลน / พิมพ์เขียว
ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หลังเตรียมเอกสารที่ใช้ยื่นกู้บ้านเรียบร้อยแล้ว ถ้าใครไม่มีเวลาไปธนาคารเองก็ส่งให้พนักงานขายโครงการหรือเซลล์ประจำโครงการช่วยดำเนินการให้ได้เลย

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป รีวิวคอนโดหรู บ้านดิน

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa