โฮมโปร
บทความทั่วไป

โฮมโปร

โฮมโปร

โฮมโปร คืออะไร

โฮมโปร บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้า และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัย Villas Phuket แบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โฮมโปร” (HomePro) ซึ่งเป็นเครื่องหมายการ ค้าของบริษัทฯ แบบบ้าน

1. ธุรกิจค้าปลีก

1.1 ประเภทของสินค้า แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

Hard Line สินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง สี อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ห้องน้ำและสุขภัณฑ์ เครื่องครัว อุปกรณ์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า

Soft Line สินค้าประเภทเครื่องนอน พรม ผ้าม่านเฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ วิลล่าภูเก็ต สินค้าตกแต่ง Villas Phuket และอุปกรณ์ เครื่องใช้ ภายในบ้าน

1.2 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจค้าปลีก

เนื่องจากสินค้า ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้า ที่มีรายละเอียด ของลักษณะผลิตภัณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการใช้งานที่ต้องมีการถ่ายทอดให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงจัดให้มีบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่ม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาและข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเพื่อให้ลูกค้าสามารถ เลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับ วัตถุประสงค์ การใช้งานมากที่สุด อีกทั้งยังมีบริการ “โฮม เซอร์วิส” (Home Service) ที่ให้บริการครอบคลุม งานออกแบบห้อง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (3D Design) และงานบริการดังต่อไปนี้

  • งานติดตั้ง ย้ายจุด แก้ปัญหา (Installation Service)
  • งานตรวจเช็ค ทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ (Maintenance Service)
  • งานปรับปรุง เปลี่ยนแปลงห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนั่งเล่น (Home Improvement Service)
  • งานบริการล้าง ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค (Cleaning Service)
  • งานปรับปรุงบ้าน ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน (Home Makeover)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า ในการใช้บริการผ่านหลายช่องทางนอก เหนือจากการให้บริการที่สาขา ทั้งแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และ Call center เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และมีบริการจัดหาช่างและผู้รับเหมา บริการเปลี่ยนคืนสินค้า การจัดสาธิต DIY (Do It Yourself) และกิจกรรม Workshop ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลบ้านลูกค้า นอกจากนั้น บริการ “โฮม เซอร์วิส” (Home Service) ในทุกๆ ช่องทาง ยังครอบคลุมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Service) อาทิ กรณีไฟดับ ไฟช็อต ปั๊มน้ำไม่ทำงาน ท่อน้ำแตก ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

2. ธุรกิจให้บริการพื้นที่เช่า

บริษัทฯ มีการจัดสรรพื้นที่ในบางสาขาเพื่อให้บริการแก่ร้านค้าเช่า และมีการพัฒนารูปแบบสาขาที่เรียกว่า “มาร์เก็ต วิลเลจ” (Market Village) ซึ่งดำเนินธุรกิจในลักษณะของศูนย์การค้าเต็มรูปแบบ ภายในโครงการนอกจากจะมีสาขา ของโฮมโปรแล้ว ยังมีพื้นที่ในส่วนของศูนย์การค้า โดยผู้เช่าส่วนใหญ่ ได้แก่ วิลล่าภูเก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ธนาคาร ร้านหนังสือ ร้านสินค้าไอที เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสาขาในรูปแบบ “มาร์เก็ต วิลเลจ” ทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ หัวหิน ภูเก็ต (ฉลอง) ราชพฤกษ์ และรังสิตคลอง 4

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

ตามที่บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งเน้นเรื่องการให้บริการที่ครบวงจร (One Stop Shopping) บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการความต้องการในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านให้ดีตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยตลาดในภาพรวมยังมีแนวโน้มเติบโตได้ในระยะยาวจากจำนวนที่อยู่อาศัยมากกว่า 27 ล้านหลัง แบบบ้าน

ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของสังคมเมือง แม้ในปีที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้บริษัทฯ Villas Phuket ได้พัฒนาการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น อาทิ การจัดส่งสินค้าภายในวัน (Same Day Delivery) และการพิจาณาสินค้าโดยคัดเลือกสินค้าใหม่ๆ เพิ่มความหลากหลายในแต่ละกลุ่มสินค้า โดย ณ สิ้น ปี 2563 บริษัทฯ มีสาขาในรูปแบบโฮมโปรในประเทศทั้งสิ้น 95 สาขากระจายทั่วประเทศ เรื่องบ้านๆ

นอกเหนือจากธุรกิจโฮมโปรแล้ว บริษัทฯ ยังขยายธุรกิจ “เมกา โฮม” เพื่อรองรับตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้าง โดยเปิดศูนย์รวมสินค้าเกี่ยวกับบ้านและวัสดุก่อสร้างครบวงจร จำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งและค้าปลีก โดยมีลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มช่างผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ โดย ณ สิ้นปี 2563 เมกา โฮม เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 14 สาขา เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจในกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง

ด้วยความเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในรูปแบบ “โฮมโปร” ไปยังต่างประเทศ โดยเริ่มต้นที่มาเลเซียเป็นประเทศแรก โดย ณ สิ้นปี 2563 เปิดดำเนินการทั้งหมด 6 สาขาในประเทศมาเลเซีย และมีประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ 2 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นในปี 2563 วิลล่าภูเก็ต

ทั้งนี้ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยเห็นสมควรให้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแสดงให้เห็นความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น อาทิ การให้ความสำคัญกับการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ตลอดจนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนายกระดับการให้บริการต่างๆ เช่น การบูรณาการฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการขายระหว่างช่องทางออนไลน์และสาขาแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา Villas Phuket

การเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบตรวจสอบสถานะการจัดส่ง (Order Tracking) เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า การเพิ่มความรวดเร็วในการชำระค่าสินค้าที่สาขาผ่านช่องการชำระเงินแบบอัตโนมัติ (Self Checkout) ตลอดจนการใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ วิลล่าภูเก็ต (Automated Storage and Retrieval System; ASRS) ที่มีการเริ่มใช้งานเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดระยะเวลาขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะขยายสาขาให้ครบ 150 สาขา ในปี 2568 ซึ่งรูปแบบธุรกิจที่จะขยายนั้นจะพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจ และกำลังซื้อของผู้บริโภคเป็นหลัก แบบบ้าน สีบ้านสวยๆภายนอก

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติม : รีโนเวทบ้าน แต่งบ้าน บ้านและสวน บ้านแฝด ซื้อบ้าน
แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA
RENT AND BUY VILLA PHUKET VILLA FOR SELL VILLA FOR RENT SALE VILLA buy villa phuket