รายละเอียดสัญญาเช่าบ้าน
บทความทั่วไป

รายละเอียดสัญญาเช่าบ้าน

รายละเอียดสัญญาเช่าบ้าน สิ่งจำเป็นที่ควรทราบ

รายละเอียดสัญญาเช่าบ้าน Villas Phuket สิ่งจำเป็นที่ควรทราบ ข้อควรรู้พร้อมก่อนตัดสินใจเช่า-ให้เช่า สัญญาเช่าบ้าน เป็นสิ่งจำเป็น ที่ควรทราบ แล้วก็ควรจะตระเตรียม ให้พร้อมก่อนปล่อยเช่าหรือให้เช่า ไม่ว่าจะเป็น การปล่อยเช่า บ้าน คอนโด ห้องแถว หรือตึกการค้า พูลวิลล่าภูเก็ต

ย่อมควรจะมีกติ การะหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า ให้เป็นระเบียบก่อน ไม่ด้วยเหตุดังกล่าว อาจจะมีการเกิดปัญหา ตามมาได้ อาจจะเกิดการ ไม่จ่ายค่าเช่า  ทำของในบ้านเสียหาย สร้างความทุกข์ร้อน phuket village ให้กับเจ้าของบ้าน Villas Phuket

ดั้งนั้นก่อนที่จะ ทำการตัดสินใจ จะให้เช่าบ้านหรือจะเช่าบ้าน ผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่า ควรศึกษารายละเอียด ของสัญญาเช่าบ้าน ให้ดีเพื่อลดปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ วันนี้เราจะพา ไปทำความเข้าใจ กับสัญญาเช่าบ้าน เอกสารประกอบสัญญา เช่าบ้านหรือฟอร์มสัญญาเช่าบ้าน ว่าจะมีข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์อะไรบ้าง พูลวิลล่าภูเก็ต

ข้อแรกจำต้องบอกก่อนว่า สัญญาเช่าบ้าน เป็นหนังสือหรือเอกสาร ที่เป็นกติกาด้วยกันระหว่างผู้ให้เช่า แล้วก็ผู้เช่า หรือคนที่ใช้ประโยชน์ เพื่อมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน อีกทั้ง 2 ข้าง เป็นข้อตกลง ต่างทดแทน ที่ผู้ให้เช่ายินยอม ให้มีการใช้ประโยชน์ ในบ้านส่วน ผู้เช่ามอบเงินหรือ “ค่าใช้จ่ายในการเช่า” ได้ผลสำเร็จทดแทน โดยจะไม่มีการ โอนกรรมสิทธิ์ ในสินทรัพย์ ผู้เช่าจะมีสิทธิ เพียงแต่ได้ ใช้ประโยชน์ ในสินทรัพย์ ในเวลาหนึ่ง Villas Phuket ตามข้อตกลงแค่นั้น phuket village

รายละเอียดสัญญาเช่าบ้าน

รายละเอียดสัญญาเช่าบ้าน

หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่าบ้าน

การมีเจตนา ทำข้อตกลงกัน ระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า ก็ถือว่า เกิดสัญญาเช่าบ้านแล้ว แต่ว่า ในทางกฎหมายนั้น การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด ต่างก็จะต้องมีหลักฐาน ที่เป็นหนังสือ หรือมีเอกสารประกอบ สัญญาเช่าบ้าน 

แม้ไม่ทำ ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมา จะไม่อาจจะใช้ ฟ้องร้องบังคับคดีในศาลได้ โดยสัญญาเช่าบ้าน แบ่งเป็น 2 แบบคือ พูลวิลล่าภูเก็ต

1. สัญญาเช่าบ้านแบบระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี กำหนดให้ ทำเป็น หนังสือสัญญาเช่าบ้าน โดยมีการ ลงลายมือชื่อของ 2 ข้าง อีกทั้งผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่า ระหว่างกันเองได้

2. สัญญาเช่าบ้านแบบระยะเวลาที่ 3 ปีขึ้นไป กำหนดให้ทำ เป็นหนังสือและก็จะต้อง มีการจดทะเบียน เซ็นชื่อทั้ง 2 ฝ่าย  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ นอกจากนี้ การตกลงเช่าบ้าน ในระยะ 3 ปีขึ้นไป จะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้แก่ เจ้าหน้าที่กรมที่ดินอีกด้วย Villas Phuket

การทำสัญญาเช่าบ้าน บางรายก็อาจจะ เป็นไปได้ว่า จะมีสัญญาแบบพิเศษ หรือสัญญาต่างตอบแทนพิเศษ ที่ทำไว้ เพื่อเป็นการตกลงกัน เพิ่มอีกที่นอกเหนือจากการจ่ายค่าเช่าแล้ว ผู้เช่าจำเป็น ที่จะต้อง ซ่อมแซมหรือบำรุงอสังหาริมทรัพย์ เมื่อชำรุดด้วย

หน้าที่ของผู้ให้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน

ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ต้องส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้เช่าตามสัญญา โดยอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านี้ จำเป็นต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัย ยิ่งไปกว่านี้ ผู้ให้เช่า ยังต้องดูแล และบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้เช่า เว้นแต่จะทำ เอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน พูลวิลล่าภูเก็ต ที่เป็นข้อตกลง แบบพิเศษ ที่ให้ภาระแก่ผู้เช่า เป็นคนดูแลเอง

 หน้าที่ของผู้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน

เป็น การที่ผู้เช่า จะเข้ามาใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ นั้นต้องมีการจ่าย ผลตอบแทน ที่เป็นค่าเช่า ให้ตรงตาม จำนวนและตามเวลา ที่ได้ตกลงกันไว้และต้องใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ phuket village ตามที่ตกลงกันไว้

การระงับสัญญาสัญญาเช่าบ้าน

การระงับของสัญญาเช่าบ้านอาจมีเหตุผลมาจากผลทางด้านกฎหมาย เช่น การหมดสัญญาเช่าดังที่ตกลงกันไว้ ผู้เช่าที่อยู่อาศัยเสียชีวิต หรืออสังหาริมทรัพย์นั้นหายไปหรือไฟไหม้ กฎหมายอนุญาตให้ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าสามารถบอกเลิกการเช่าได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว หรือในกรณีที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า เป็นต้นว่า ไม่ชำระค่าเช่า หรือไม่ทำตามข้อตกลงที่ทำร่วมกัน ถ้าหากสัญญาเช่าเป็นแบบไม่กำหนดระยะเวลาการเช่า แต่ละฝ่ายสามารถบอกเลิกสัญญาได้แต่ว่าจะต้องแจ้งบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ก่อน แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกล่วงหน้าเกินกว่า 2 เดือน Villas Phuket

รายละเอียดสัญญาเช่าบ้าน

ข้อมูลในทำหนังสือสัญญาเช่าบ้าน

นอกจากจะต้อง ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสัญญาเช่าบ้าน และข้อกฎหมายต่างๆ มาบ้างแล้ว เราควรมี การเตรียมข้อมูล สำหรับการทำหนังสือสัญญา เช่าบ้าน เอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน รวมทั้งข้อมูล ที่ต้องระบุ ไว้ในสัญญาเช่าบ้าน ควรจะมีอะไรบ้าง ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลผู้ให้เช่าและผู้เช่า โดยในสัญญาเช่าบ้าน จะต้องมีการกำหนด ข้อมูลส่วนตัว ทั้งยังชื่อ ชื่อสกุล ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน และก็ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิม ของผู้ให้เช่า และผู้เช่า รวมถึงมีการกำหนด หรือระบุบุคคล ที่สามารถ เข้ามาอยู่ในบ้านเช่าด้วย และหากผู้ให้เช่า ไม่ยินยอม ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะไล่บุคคล ที่มิได้อยู่ในสัญญาเช่า ออกไปจากบ้านได้ พูลวิลล่าภูเก็ต

2. ข้อมูลที่อยู่อาศัยที่ให้เช่า โดยในเอกสาร ประกอบสัญญา เช่าบ้านหรือสัญญาเช่าบ้าน ควรมีการเจาะจง ชนิดของทรัพย์สินที่ให้เช่าด้วยว่าเป็นบ้าน คอนโด หรือตึกแถว แล้วก็ควรจะมี การระบุ ให้ชัดเจนว่า อสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ อาคาร ซอย ถนนหนทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ครบสมบูรณ์ และก็ถ้าเกิด ในบ้านมีทรัพย์สิน อื่นๆด้วย ก็ควรจะมีการระบุ ไว้ในเอกสาร ประกอบสัญญาเช่าบ้าน ให้ชัดเจน อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เตียงนอน ตู้เย็น โทรทัศน์ กุญแจห้อง ฯลฯ Villas Phuket

3. วัตถุประสงค์ในการเช่า ต้องมีการระบุ ให้ชัดเจน ในเอกสาร ประกอบสัญญาเช่าบ้าน ว่ามีการใช้ประโยชน์ ในรูปแบบใด ซึ่งส่วนมาก การเช่าก็เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น อีกทั้งผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ให้เช่าสามารถ ที่จะกำหนดจำนวนคน ที่อยู่อาศัยได้ด้วย

4. ระยะเวลาในการเช่าและอัตราค่าเช่า ควรจะมีการระบุ เอกสารประกอบ สัญญาเช่าบ้าน อย่างชัดเจน เกี่ยวกับระยะเวลา เริ่มต้นรวมทั้งระยะเวลาสิ้นสุดว่าต้องการเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี นอกนั้นจะต้อง มีการกำหนด อัตราค่าเช่าต่อเดือน ไว้อย่างชัดเจน ควรจะมี การเขียนเป็นตัวเลข และเป็นตัวหนังสือ พร้อมระบุ ช่องทางในจ่ายค่าเช่า นอกจากนี้ ยังต้องระบุ วันเวลา ในการจ่ายค่าเช่า อีกด้วย

 5. เงินประกันหรือค่ามัดจำต่าง ๆ เพื่อป้องกันหรือลดปัญหาระหว่างผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่าในภายหลัง โดยในสัญญาเช่าบ้านจะต้องมีการระบุจำนวนเงินประกันไว้อย่างชัดเจน การกำหนดอัตราเงินประกันจำเป็นต้องเก็บในอัตราที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น อย่างเช่น ต้องไม่เกินจำนวน 3 เท่าของค่าเช่าทุกเดือน นอกจากนี้อาจจะบอกว่าเงินมัดจำจะถูกนำไปใช้ในกรณีใดหรือเมื่อกำเนิดปัญหาใด รวมทั้งควรที่จะมีการกำหนดระยะเวลาสำหรับการคืนเงินประกันหรือเงินมัดจำให้กับผู้เช่าด้วย พูลวิลล่าภูเก็ต

6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ภาษี ค่าน้ำรวมทั้งค่าไฟ ควรจะมีการระบุให้ชัดเจนในสัญญาเช่าบ้าน ว่าใครมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ

7. การดูแลรักษาทรัพย์ที่เช่า ผู้ให้เช่าต้องมีข้อกำหนดหรือกฎระเบียบไว้ให้แก่ผู้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน ต้องกำหนดให้ผู้เช่าจะต้องดูแลรักษาอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าให้เหมือนกับเป็นบ้านของตนเอง และก็ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่เช่าเสีย ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบโดยทันที Villas Phuket

8. ค่าซ่อมแซมหรือค่าบำรุงรักษา ควรจะระบุหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมให้เอาไว้ภายในสัญญาเช่าบ้านให้ชัดเจน มีอะไรบ้างที่ผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่าจำต้องรับผิดชอบบ้างและหากผู้เช่าทำเสียหายเกินความเป็นจริง ผู้เช่าต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ บ้าน

 9. การดัดแปลงต่อเติมอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า ควรมีการกำหนดให้ชัดเจนในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านว่าผู้เช่าจะดัดแปลงต่อเติมทรัพย์ที่เช่าไม่ได้ จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าเท่านั้น แล้วก็จำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนด้วย แล้วก็ถ้าหากผู้เช่ามีการตกแต่งรวมทั้งนำของมาติดไว้กับตัวบ้านให้เช่า สิ่งที่ต่อเติมจะต้องกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องเงิน แต่ว่าหากว่าต้องการจะรื้อถอน ผู้เช่าจำเป็นจะต้องรื้อถอนสิ่งที่นำต่อเติมนั้นและก็จัดการซ่อมแซมบ้านที่เช่าให้อยู่ในสภาพปกติทุกประการโดยผู้เช่าจะต้อง พูลวิลล่าภูเก็ต เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด phuket village

10. การรุกล้ำในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน จะต้องมีการระบุด้วยว่าถ้าหากว่ามีบุคคลใดรุกล้ำเข้ามาในบริเวณทรัพย์ที่เช่า มีการก่อกวนหรืออ้างสิทธิใดๆก็ตามผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่ารู้โดยทันที รวมทั้งผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะตรวจหรือเข้าไปซ่อมแซมเงินที่เช่า ผู้เช่าจึงควรอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้เช่าได้ตลอดระยะเวลา โดยผู้ให้เช่าแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

11. เงื่อนไขการปล่อยเช่าช่วง ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ต้องมีการระบุด้วยว่าผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิที่จะโอนสิทธิการเช่าและการเช่าช่วงไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้คนอื่นๆได้ Villas Phuket

12. การอนุญาตมีสัตว์เลี้ยง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในเอกสารประกอบสัญญาเช่า บ้าน ควรจะมีการตกลงกันระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า โดยส่วนมากผู้ให้เช่ามักไม่ยินยอมให้มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงในบ้านเช่า แต่งบางที่อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการยินยอมให้นำสัตว์เลี้ยงบางชนิดเข้ามาเลี้ยงได้ พูลวิลล่าภูเก็ต แต่จะต้องมีข้อตกลงการเลี้ยงกำหนดไว้ด้วย โครงการบ้าน

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป คอนโดภูเก็ตวิว

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villa. phuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa